25. september, 2008,

Vedtekter

Lover og statutter for Lungegaardens Musikkorps

(Revidert på årsmøtet 19. oktober 1991 og ekstraordinært årsmøte 6.
april 1992, ordinært årsmøte 31. oktober 2001 og på ordinært årsmøte 31.
oktober 2003)

LOVER

Korpsets navn er Lungegaardens Musikkorps (LMK). Korpset er stiftet
15. november 1912 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Bergen og Hordaland krets.

§ 2 Korpsets formål.

LMK skal være et janitsjarorkester (symfonisk blåseorkester). Korpsets oppgaver skal være:

 1. Å fremme musikkinteressen og skape et godt forhold blant medlemmene.
 2. Å virke for forståelse av musikkens oppdragende og skapende betydning i folkelivet.

§ 3 Styret og dets oppgaver.

 1. Styret består av 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, noteforvalter og materialforvalter. Samtlige velges for en periode av to år, og kan når de har fungert i denne periode frasi seg gjenvalg for kommende to års periode.
 2. Styret har møte minst 1-en-gang annenhver måned, eller dersom minst 4 styremedlemmer krever det.
 3. Styret kan ikke fatte vedtak med mindre minst 4 av medlemmene er tilstede. Styrets vedtak protokollføres. Lederens stemme teller dobbelt ved lik votering.

§ 4 Opptagelse i korpset.

 1. Medlemmer av LMK må være fylt 16 år. Den som ikke har fylt 16 år kan opptas som aspirant fra 1. august det året han/hun fyller 15 år. Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset.
 2. Opptagelsen blir avgjort av styret etter forutgående undersøkelser, herunder oppførsel og forhold til andre korps. Prøvetiden bestemmes av styret og skal minst være 3 måneder.
 3. Tidligere aktive eller interesserte kan etter søknad til styret opptas som passive medlemmer uten stemmerett.

§ 5 Årsmøtet.

 1. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og holdes en gang årlig, innen utgangen av oktober måned, i Bergen.
 2. Skriftlig eller muntlig innkalling skal foreligge 3 uker før årsmøtet. Forslag til behandling på årsmøtet må være kommet styret i hende skriftlig 14 dager før årsmøtet.
 3. På årsmøtet legges fram følgende saksliste: Årsmelding, revidert regnskap pr. 30/9, fastsettelse av kontingent, budsjett, valg og innkomne forslag.
 4. For å få kontinuitet i korpsets ledelse, velges det ene året leder, kasserer og materialforvalter. Det annet år velges nestleder, sekretær og noteforvalter. Hvert år velges to revisorer. Årsmøtet velger to kretsrepresentanter med funksjonstid to år. En representant og varamann står for valg hvert år.
 5. Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig med mindre minst halvparten av korpsets aktive medl. Er tilstede. Sakene blir avgjort med simpelt stemmeflertall. Formannens stemmer teller dobbelt ved lik votering.
 6. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer og gjester invitert av styret. Stemmerett har aktive og permitterte medlemmer, som har betalt sin kontingent ved årsmøtets avholdelse.

§ 6 Kontingenten.

 1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.Medlemmer som ikke betaler kontingenten innen den av styret fastsatte frist, kan strykes av medlemslisten etter forutgående varsel.
 2. Æresmedlemmer av LMK er fritatt for kontigent.
 3. Aktive medl. / aspiranter av LMK kan fritas for kontingent så lenge vedkommende betaler full kontingent til et skolekorps.

§ 7 Medlemmenes ansvar og plikter.

 1. Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMF’s vedtekter, regler og lovlige vedtak.
 2. Medlemmene plikter å delta på samtlige øvelser og når korpset eller er engasjert, så fremt vedkommende ikke har fått dispensasjon av styret eller hindres av andre tvingende grunner.
 3. Et medlem som viser dårlig oppførsel så vel på øvelse som under opptreden, har gjentatt ubegrunnet fravær, eller på annen måte skader korpset, kan suspenderes av styret til saken blir avgjort av årsmøtet. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.
 4. Instrumenter, effekter og noter som tilhører korpset, skal behandles med forsiktighet og må ikke benyttes utenom korpset, avhendes eller lånes bort til andre uten styrets godkjennelse. Medlemmene er personlig ansvarlig for utlånte instrumenter, noter og effekter.
 5. Utmeldelse og permisjonssøknader meddeles styret skriftlig. Vedkommende må ordne sitt medlemskap og mellomværende med korpset, og tilbakelevere det utlånte i ordentlig stand.

§ 8 Æresmedlemmer.

Korpset kan utnevne et tidligere aktivt medlem eller en annen som har gjort seg fortjent til dette, til æresmedlem. Forslag på æresmedlemmer må være kommet styret i hende skriftlig 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet avgjør saken ved skriftlig votering og 2/3 flertall.

§ 9 Lovendring, ekstraordinært årsmøte og korpsets oppløsning.

 1. Til forandring av korpsets lover og statutter kreves det 2/3 flertall av de fremmøtte. Lovforslag må være kommet styret i hende skriftlig 14 dager før årsmøtet.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødv. Eller 1/3 av medlemmene krever det.
 3. Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte. Vedtar årsmøtet at korpset skal oppløses, skal dets formue gies til veldedige formål.
 4. Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende ordinære/ ekstraordinære årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.
 5. Regelen i § 5 nr. 5 gjelder tilsvarende ved ekstraordinært årsmøte hvis ikke annet er bestemt.

STATUTTER

LMK’s orden

§ 1

LMK’s orden er innstiftet for å hedre fortjente medlemmer, og blir å dele ut årlig hvis noen er berettiget til den.

§ 2

Ordenen deles inn i to klasser. Første klasse: Korpsets merke med inngravert navn i plate og kjede i gull på rødt bånd. Med ordenen følger diplom og gullsnor montert på uniformsjakkens venstre skulder. Annen klasse: Korpsets merke med plate og kjede i sølv på blått bånd. Med ordenen følger sølvsnor montert på uniformsjakkens venstre skulder. Ordensutvalget består av styrets formann samt to aktive medlemmer som innehar orden av første klasse. Finnes ikke to aktive medlemmer som fyller dette kravet, blir disse å erstatte med aktive medlemmer som innehar orden av annen klasse. De to medlemmer velges av årsmøtet for et år av gangen. Ordensutvalget fører egen protokoll, som undertegnes av utvalgets medlemmer. Ordensutvalgets medlemmer har taushetsplikt.

§ 3

For å få orden av første klasse, må man ha deltatt aktivt i minst 20 år og oppfylt de i § 4 nevnte fordringer.

§ 4

For å få orden av annen klasse, må man har deltatt aktivt i minst 10 år, overholdt sine forpliktelser overfor korpset, og for øvrig vist seg
som et interessert medlem.

§ 5

Orden av annen klasse inndras til fordel for orden av første klasse.

§ 6

Et æresmedlem kan tildeles korpsets orden av 1. klasse.

LMK’s vandreskjold

§ 1

Vandreskjoldet, som er en gave fra harmoniorkesteret Tonica, Århus, innstiftet i 1947, kan tildeles alle aktive medlemmer av korpset. Vandreskjoldet utdeles årlig ved en passende anledning. For å få skjoldet må medlemmet ha vist særs interesser ved fremmøter til prøver og utespillinger i sesongen, samt god oppførsel og initiativrikt arbeid. Med vandreskjoldet følger diplom samt navneplate i sølv påmontert skjoldet.

§ 2

En komité på 3 medlemmer oppnevnt av styret senest 4 uker før årsmøtet, innstiller 1, 2 eller 3 verdige medlemmer til skjoldet i alfabetisk orden. Navnene på kandidatene leveres til styret i lukket konvolutt 8 dager før årsmøtet. Komiteen har taushetsplikt. Årsmøtet velger ved skriftlig votering og simpelt flertall årets «Vandresvein». Ved kun ett forslag voteres ikke. Stemmesedlene oppbevares i forseglet konvolutt av en av komiteens medlemmer. Komiteen sørger for offentliggjørelse av årets «Vandresvein», samt diplom og navneplate.

§ 3

Vandreskjoldet kan ikke deles ut til samme medlem oftere enn hvert 5. år.

LMK’s reisekasse

§ 1

Formålet med reisekassen er at den skal være til økonomisk hjelp formedlemmene på korpsets turer og reiser.

§ 2

Innskuddene i reisekassen blir de beløp som det enkelte medlem tjener på de av korpsets oppdrag hvor inntekten helt eller delvis tilfaller medlemmene. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle hvor meget som skal avsettes til reisekassen.

§ 3

Pengene skal til enhver tid stå på egen bankkonto med underkonti i korpset for det enkelte medlem. Årsmøte velger årlig en reisekasserer som fører eget regnskap for reisekassen. Regnskapet revideres av korpsets revisor og fremlegges for medlemmene på årsmøtet. Bankkontoen disponeres av reisekasserer og formannen i fellesskap.

§ 4

Renteavkastningen på reisekassen tilføres korpsets hovedkasse og disponeres av styret i likhet med korpsets øvrige inntekter. Dersom et medlem slutter i korpset, tilfaller dets andel i reisekassen korpset og føres over til hovedkassen. Styret kan etter skriftlig søknad samtykke i at opptjente midler overføres til ektefelle eller samboer.

LMK’s uniform

§ 1

Uniformen er korpsets eiendom.

§ 2

Uniformen består av:

a) Lue med luetrekk

b) Uniformstrekk

c) Jakke

d)
Benklær eller skjørt

e) Slips

f) Hvite hansker

Til uniformen benyttes hvit skjorte, sorte strømper til benklær, brune strømper til skjørt og sorte sko. Hansker benyttes når styret fatter vedtak om det. Til tamburmajoruniform hører røde støvletter og rød snor montert på uniformsjakkens venstre skulder.

§ 3

En uniform skal alltid tilbakeleveres nyrenset. Rensingen skal bekostes av den som sist hadde uniformen i sin varetekt.

§ 4

Korpsets uniform skal behandles med forsiktighet. Ethvert medlem er personlig ansvarlig for utlånt uniform. Ødelegges uniformen eller kommer den til skade på annen måte, er medlemmet økonomisk ansvarlig.

§ 5

a) Det er forbudt å benytte uniformen, eller deler av denne til privat bruk.

b) Korpsets uniform må ikke uten styrets tillatelse benyttes i andre orkestre, ved separat opptreden eller lignende.

§ 6

Medlemmene er forpliktet til å svare en årlig uniformsleie. Leien fastsettes av styret.

LMK’s disiplinærreglement

§ 1

Disiplinærreglementets formål er å bevare og styrke korpsets adferd og opptreden utad.

§ 2

Medlemmene er til enhver tid underlagt styrets ledelse og avgjørelser, dersom ledelsen ikke er overlatt en eller flere spesielt utpekte
tillitsvalgte.

§ 3

Både ved enkeltvis og felles opptreden må medlemmene vise respekt og lydighet overfor korpset og dets ansvarshavende. Ved marsjspilling og andre offentlige fremtredener velger styret hvert år en leder. Lederen har ansvaret for korpsets opptreden og disiplin. Lederen bestemmer hvilke marsjer m.m. som skal spilles og når dette skal skje. Lederen har den fulle myndighet og ledelse etter samråd med styret.

§ 4

Det er ikke tillatt å opptre i ufullstendig uniform. Ved spesielle anledninger kan lettelser i antrekket gis av styret og/ eller lederen. Uhøvisk opptreden i uniform må ikke forekomme.

(Revidert: 21.09.06)